Ingatlan értékbecslés
Névjegy

Kecskeméti Sándor

   ingatlan értékbecslő

 

a Képesített Ingatlanvagyon értékelők Országos Szövetségének alelnöke PSZÁF -nál regisztrált szakértő

névjegyzéki szám. 147.

Miskolc

Megoldás Ingatlancentrum

  Mobil telefon:

        70-2424 820         

E-mail: kecskemeti@chello.hu

      Megbízási területek : 

 
Kecskeméti Sándor
 
Illetékhivatalok
 
Cégbíróságok
 
APEH
 
Okmányirodák
 
Földhivatalok
 
Földmérés
 
Borsodi települések
 
Ingatlan Közvetítő
 
Kapcsolódó hírek
Kapcsolódó hírek : KIVOSZ elnökségi állásfoglalás

KIVOSZ elnökségi állásfoglalás

admin  2008.01.28. 11:33

A tisztesség kedvéért

A tisztesség kedvéért PDF Nyomtatás E-mail
Írta: admin   
2007. August 19.

clock1/2007. KIVOSZ elnökségi állásfoglalás
Az ominózus PM rendelet tervezet kapcsán háttértárgyalások folynak és felvonulnak ezekben a piaci érdekek. 

Hogy félreértés ne essék a KIVOSZ Elnöksége álláspontja az, hogy a Jelzáloghitelezéssel kapcsolatos törvénymódosítás által nevesített PM rendelet által életrehívandó  PSZÁF ingatlanértékelői nyilvántartásból az ingatlanvagyon-értékelői képesítéssel rendelkezők semmilyen idokkal ki nem maradhatnak és semmilyen korlátozás alá nem eshetnek az átaluk készítendő értékelői szakvélemények készítésére nézve.

Az alábbaikban közzétesszük a KIVOSZ elnöksége augusztus 8-i állásfoglalását. A dokumentum az akkori helyzetet tükrözi.

A Képesített Ingatlanvagyon-értékelők Országos Szövetsége Elnöksége 1/2007. sz. Állásfoglalása

az ingatlanértékelői névjegyzékbe történő felvételről és a névjegyzék vezetéséről szóló PM rendelet tervezethez kapcsolódóan.

1. A jelenlegi PM rendelet tervezet nem fogadható el

A KIVOSZ Elnöksége az előzetes egyeztetések alapján megkapta a „kihirdetés előtti” munkaanyagot, mely szerint kialakítás alatt van „az ingatlanértékelői névjegyzékbe történő felvételről és a névjegyzék vezetéséről szóló PM rendelet” mely szerint a jelzáloghitelezés során elismerhető ingatlanértékelő képesítések a Rendelet (2) Az (1) bekezdés b) pontja szerint elfogadható szakképzettség:
a) ingatlanszakértő szakon,
b) ingatlangazdálkodási szakon,
c) ingatlanforgalmi szakjogász szakon, vagy
d) építőipari igazságügyi szakon
szerzett szakképzettség.

A képesített ingatlanvagyon-értékelők jegyzékről lemaradásának indoka: "Az IRM állásfoglalása szerint az OKJ-s képzés beemelésével a PM rendelet túlterjeszkedne a Jht. 2007. július 1-jén hatályba lépett rendelkezésein. A Jht.-ban szereplő „szakképzettség” kategória nem foglalja magában a „szakképesítést”.

A KIVOSZ Elnöksége ebben a változatban a PM rendeletet nem javasolja elfogadásra, mert az egyrészt törvénytelen, másrészt nem felel meg a piaci viszonyoknak és a szakmai igazságérzetnek.

2.  A jelenlegi törvényi környezet (Dr. Horváth Csaba összeállítása alapján) az ingatlanvagyon-értékelők kihagyása törvényellenes
Az 52-esek ma már nem értékelhetnének bankoknak, erről nem ez a jogszabály, hanem a „lakástörvény" ( 1993. LXXXVIII. Törvény, valamint a 26/2005 (VIII.5.) TNM rendelet rendelkezik, lásd ezeket alább:

Ingatlanközvetítés, ingatlanvagyon-értékelés és közvetítés
64/A. § (1) Az ingatlanközvetítői tevékenység olyan önálló feladatkör, amelynek ellátásához szükséges az ingatlanok közvetítésével összefüggő gazdasági, műszaki és jogi követelmények ismerete.
(2) Az ingatlanközvetítő a tevékenységi körén belül:
a) az ingatlanok (beépíthető telek, illetőleg lakóépülettel vagy nem lakás céljára szolgáló épülettel beépített ingatlan) adásvételének és cseréjének közvetítésével,
b) a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, telkek bérlete és tulajdona cseréjének közvetítésével,
c) a feladatok ellátása érdekében az ingatlanok felkutatásával és azok forgalmi értékbecslésével, valamint
d) az ügyletek lebonyolításához szükséges dokumentációk és okiratok beszerzésével és előkészítésével
összefüggő feladatokat látja el.
64/B. § (1) Az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység olyan önálló feladatkör, amelynek ellátásához szükséges az ingatlanértékelés és az ahhoz kapcsolódó vagyonértékű jogok és vagyoni értékek, valamint az ebben kialakult piaci viszonyok gazdasági, műszaki és jogi követelményeinek ismerete.

(2) Az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő a tevékenységi körén belül:
a) az ingatlanpiac és az ingatlan jellemzőinek ismeretében az ingatlan (beépíthető telek, illetőleg lakóépülettel, nem lakás céljára szolgáló épülettel beépített ingatlan) hasznosítása szerinti értékek meghatározásával,
b) az európai értékelési normák által meghatározott fogalmak, módszerek, eljárások alkalmazásával,
c) az értékelés formáinak és ezek változatainak alkalmazásával,
d) az értékelésben közreműködő szakértők munkájának irányításával és ellenőrzésével,
e) a megbízás szerinti feladatok elvégzésével és az eredmények teljes körű dokumentálásával, valamint
f) a hasznosítási, befektetői szándék megvalósulását és a megbízó érdekeinek érvényesülését bemutató tanulmány elkészítésével
összefüggő feladatokat látja el.
64/C. § (1) Az üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet folytathatja, amelynek legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja - természetes személy egyéni vállalkozó esetén legalább egy alkalmazottja vagy segítő családtagja - a külön jogszabályban előírt szakképesítéssel rendelkezik.
(2) Nem láthat el üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységet:
a) akit a részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány tanúsága szerint gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítéltek, és a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,
b) aki az ilyen tevékenységtől eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt áll,
c) az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki, illetőleg amely ilyen tevékenységével összefüggésben keletkezett, jogerősen megállapított köztartozásának nem tett eleget,
d) az, aki a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján vezető tisztségviselő nem lehet.
(3) A szakképesítés megszerzését a szakképzettséget tanúsító állam által elismert bizonyítvány átvételétől számított harminc napon belül e törvény rendelkezéseinek megfelelően igazolni kell.
(4) A természetes személy a szakképesítést tanúsító bizonyítványt, a hatósági erkölcsi bizonyítványt és a (2) bekezdés c) pontja szerinti nemleges köztartozásról szóló igazolást a lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzőjének, Pest megyében a megyei önkormányzat főjegyzőjének, Budapesten a Fővárosi Önkormányzat főjegyzőjének köteles bemutatni; ennek alapján a megjelölt szervek vezetik az ingatlanközvetítői, továbbá az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői névjegyzéket. A névjegyzék vezetésének célja annak hiteles dokumentálása, hogy az abban szereplő természetes személy rendelkezik a tevékenység végzéséhez a külön jogszabályban előírt szakképesítéssel.
(5) A (4) bekezdésben említett okiratokat a cégnyilvántartás hatálya alá tartozó jogalany esetén az illetékes cégbíróságnak kell bemutatni.
(6) A (4)-(5) bekezdésben említett kötelezettség teljesítése nem mentesít a tevékenység végzéséhez szükséges - a külön jogszabályokban előírt - más kötelezettségek teljesítése alól.
 
 
INGATLANVAGYON-ÉRTÉKELŐ ÉS KÖZVETÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai
1. A szakképesítés azonosító száma: 54 3439 02
2. A szakképesítés megnevezése: Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő
3. Hozzárendelt FEOR szám: 3629
4. Képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: -
Óraszám: 600 óra
5. Elmélet aránya: 30%
6. Gyakorlat aránya: 70%
II. A szakképesítés egyéb adatai
1. A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 52 3439 02 Ingatlanközvetítő szakképesítés
Előzetes szakmai gyakorlat: legalább 5 éves - műszaki egyetemi, műszaki főiskolai, közgazdasági és jogi felsőfokú diploma esetében legalább 2 éves - ingatlanközvetítői szakmai gyakorlat
2. Pályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelnie: -
3. Szakmai alapképzés időtartama: -
4. Szintvizsga: -
III. A szakképesítés munkaterülete
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás
 
A munkakör, foglalkozás      
 
 
FEOR száma    FEOR megnevezése     
3629    Egyéb kereskedelmi, áruforgalmi, értékesítési ügyintézők     

2. A munkaterület rövid, jellemző leírása

Az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő tevékenység olyan önálló feladatkör, amely a szakmai ismereteken alapulva, az ingatlan és az azzal összefüggő vagyonértékű jogok és vagyoni értékek minden elemének értékelésére, az értékelési munkafolyamat minden részletére kiterjed, és feltételezi az ingatlanpiac, továbbá az ingatlanközvetítői tevékenység (OKJ szám: 52 3439 02) szakterületének ismeretét. Az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő: - az ingatlanpiac és az ingatlan jellemzőinek ismeretében a megbízókkal kötött szerződés alapján meghatározza az ingatlan hasznosításának megfelelő értékeket, - ismeri és alkalmazza az EVS 2003 (European Valuation Standards - Európai Értékelési Normák 2003) által meghatározott fogalmakat, módszereket, eljárásokat, - ismeri és magabiztosan alkalmazza az értékelés alapvető formáit (hozamértékelés, műszaki elvű értékelés, piaci összehasonlító értékelés) és ezek változatait = a beépíthető telekingatlanok, = a lakóépületek, lakóparkok,
= az egyéb beépített ingatlanok (szociális célú ingatlanok, nem lakás céljára szolgáló ingatlanok) területén,
- a megbízókkal kötött szerződés alapján az ingatlanvagyon-értékelés és közvetítés feladatkörét elvégzi, az eredményeket teljeskörűen dokumentálja,
- az összetett feladatok elvégzésénél irányítja és ellenőrzi az értékelésben közreműködő szakértők munkáját a megbízó megrendelésére,
- megbízási szerződés alapján a hasznosítási, befektetői szándék megvalósulását és a megbízó érdekeinek érvényesülését bemutató tanulmányt készít,
- az etikai normák betartásával, mindig legjobb tudása alapján teljesíti a megbízást.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések
 
A szakképesítéssel rokon szakképesítések      
 
 
azonosító száma    megnevezése     
54 7899 03    Ingatlankezelő     
 
A törvényi környezet szerint az ingatlan-értékelői névjegyzékbe éppen hogy az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szakembereknek lenne a helye! Az ingatlanvagyon-értékelők és közvetítők kizárása e körből a törvényen túl már csak azért is nehezen indokolható, hiszen az összes többi pénzintézetnek értékelhetnek és jogszabályok nem csináltak kivételt.

3. Az OKJ 52-esek azaz az ingatlanközvetítő –és értékbecslők ingatlan-értékbecslői jogosultsága
Sajnos az 52-esek pozíciója ezek miatt a szabályok miatt meglehetősen rossz, már egy jó éve nem értékelhetnének bankoknak.
A megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező ingatlanközvetítő –és értékbecslők az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő képzést minden további nélkül elvégezhetik, melyet a KIVOSZ a maga eszközeivel támogat. Ezért is gyűjti pártoló tagjai sorába őket.

4. A szakképzéssel rendelkezők  ingatlan-értékbecslési jogosultsága elismerést kell nyerjen, de …

Nevesítve: 
a) ingatlanszakértő szakon,
b) ingatlangazdálkodási szakon,
c) ingatlanforgalmi szakjogász szakon, vagy
d) építőipari igazságügyi szakon
szerzett szakképzettség.

Kimutatásra került az, hogy az értékbecslési ismeretek dolgában – ami ez esetben a meghatározó - a ráfordított óraszámban jelentős a differencia az egyes szakképzettségek között. Indokolt tehát számukra - a kredit rendszer figyelembevételével – különbözeti vizsga előírása a névjegyzékbe kerüléshez.

(Diagramm a nyomtatható változatban!!!
Forrás: Füti Omega Kft. www.futiomega.hu )

Ha minimális minőségi szintet az értékbecslési ismeretekre 262 órában jelöljük meg – ezt legitimálta kvázi a Lakástörvény -  úgy a
-    Ingatlanszakértőknek 72 óra
-    Ingatlanmenedzsereknek 134 óra
-    Ingatlangazdálkodóknak 172 óra
-    Ingatlanforgalmi szakjogászoknak 256 óra
értékbecslési ismeret ráfordítás elmaradásuk van. Természetesen ebből le kell vonni az egyéb államilag elismert képzésben teljesített ráfordításokat. (Például Felsőfokú értékbecslő szakképesítés.)

Az EUFIM képesítettek külön kezelendők, ugyanis a ráfordított óraszámba be kell számítani mind az EUFIM képzés alapfeltételének számító felsőfokú ingatlan-értékbecslő óraszámot, mind pedig az EUFIM képzés során teljesített óraszámot. Ennek a lemaradásnak a kezelése törvény szerint az akkreditált képzés feladata.

5. A minőségbiztosításnak az ingatlan-értékelés területén nem a kirekesztés, hanem a kvalifikáció és osztályba sorolás a járható útja
Az ingatlan-értékelés területén a piacon a minőségbiztosításnak ( így a banki előszűréseknek is) precíz és elfogadható alapjai kell legyenek. Ennek az útja a kvalifikáció –és osztályba sorolás, mely rendszer kialakítását – minőségbiztosítási rendszere első elemeként – a KIVOSZ megkezdte, mely munkába be kívánja vonni más ingatlanvagyon-értékelő tagokkal is rendelkező legitim – azaz törvényes - szakmai szervezeteket. Ezzel együtt a KIVOSZ Elnöksége nem kívánja lényegi kérdésekben sem magát, sem a tagságát semminemű más szervezettel, avagy szerveződéssel képviseltetni!

Budapest, 2007-08-10

Dr. Kutsch Zoltán elnök

Dr. Nagy László elnökhelyettes         Sátori Sándor elnökhelyettes

 
Önkormányzatok
 
Ingatlan nyílvántartás
 
Mértékegységek,átváltások
 
Termőföld
 
Szövetségek
 
Térképek
 
Ajánlott oldalak
 
Oktatás
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Óra
 
Naptár
2018. Március
HKSCPSV
26
27
28
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
<<   >>
 

Supernatural - Odaát - 13. Évad - Extrák - Infók - Érdekességek - Odaát - Supernatural - 13.ÉVad - Supernatural - Odaátv    *****    Készítsük el együtt a születési horoszkópodat, látogass el az oldalamra és nézd meg a részleteket. Szeretettel várlak!!!    *****    Adóbevallás 2018 ! 17SZJA - 1753any adónyilatkozat letöltés szja adóbevalláshoz    *****    Részletes személyiség és sors analízis, ajándék 3 év elõrejelzéssel,ingyenes konzultáció,ahol megbeszéljük a kérdéseid!    *****    BOOKISLAND -> A könyvek szigete, ahol ötletet kaphatsz egy jó könyvhöz <- BOOKISLAND    *****    Rendeld meg asztrológiai elemzésed,nagyon kedvezõ feltételekkel,találkozzunk az oldalamon és válassz a sok lehetõségbõl!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Adóbevallás 2018 sms, határidõ, nyomtatvány és tudnivalók itt    *****    AJÁNDÉKOZZ ASZTROLÓGIAI ELEMZÉST, SZÜLETÉSNAPRA IS SZÉP AJÁNDÉK!    *****    Katt!Katt!Katt! Lépj be a galopp versenyparkunkba! Katt Katt!    *****    Szereted az animéket és mangákat? Megismernél egy új fansub csapatot? Akkor itt a helyed! A rókák várnak rád ;)    *****    Szeretnél saját lovat?De nem engedheted meg magadnak? Katt!Nevelj nálunk virtuálisan! Nevelj, tenyéssz versenyezz!    *****    EBERTIN: Kozmobiológia    *****    Megérkeztek az útvesztõk a Mesetárba! Kukkantsatok be egy kis ceruzakoptatásra - vagy egy jó mesére!    *****    Aktív Friss Ingatlanok Debrecenben lakások, házak, villák, telehelyek széles választéka Aktív Friss Ingatlanok Debrecen    *****    MARGOT ROBBIE MAGYARORSZÁG - ÉRTESÜLJ ELSÕ KÉZBÕL AZ OSCAR JELÖLT SZÍNÉSZNÕVEL KAPCSOLATOS HÍREKRÕL - MARGOT ROBBIE MO    *****    Újra elindult a Hungarian Super Mario Fan Club! Hírek, cikkek, érdekességek a Super Mario világából.    *****    Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha    *****    A Sortilegio sztárjainak új közös mexikói sorozata! Ha te is imádod Ana Brenda Contrerast és David Zepedat nézz be!    *****    Te is próbálsz bevételre szert tenni a portálodon? Lehet, hogy nem jelennek meg a hirdetéseid? Ne ess el a bevételedtõl!